قتل انسانها در جهان امروز خیلی ساده و معمول شده است!!!

قتل انسانها در جهان امروز خیلی ساده و معمول شده است!!!

چرا در این قرن تمدن، پیش رفته و مترقی که قرن تکنا لوژی، انکشافات، علم، و دانش است انسان کشی خیلی معمول و ساده شده است!!

کسانکه در قدرت می باشند شناخت خود را مینحیث یک انسان واقعی فراموش کرده اند که وظیفه شان در قبال این بشریت چه می باشد!!

به همین اساس یک رهبر بخارطر اهداف شومش صد ها هزار نفر را از ملت و مردم خود به سادگی از بین میبرد تا قدرت اش را حفظ کرده باشد. بطور معمول  روزانه هزاران انسان به بهانه های مختلف کشته و زخمی میشوند صد ها خانه بی خانمان میشود اما آن رهبران که خود را حاکم مردم و کشور میدانند که توسط همین مردم و به حمایت همین مردم به قدرت رسیده اند مردم خود را به یاد فراموشی سپرده و آنها را از بین میبرند واقعآ که جای تاثر و تاسف به چنین اشخاص و افرادی هست که خود را فراموش کرده اند که کی بوده اند وچه شده اند و درحال حاضر کیستند در این حال حتی حس انسان بود ن خود را  از دست داده اند و وجود شان تبدیل به یک حیوان درنده شده است.آن رهبرانکه دست شان به خون مردم شان آلوده است ازخود فامیل، اولاد، قوم، و خویشاوند ندارند تا اینکه از یکی از فامیل شان را از دست دهند و بعد متوجه خواهند شد  که چقدر سخت و رنج بار است این حالت. بنآ تا چه زمانی این ظلم، ستم، و بیچاره گی به مردمان مظلوم و بیچاره این جهان توسط این خائنین ادامه داشته باشد. من را مینحیث یک بشر سخت غمگین ساخته است هر لحظه که چنین حادثات خون بار را میبینم و جدانم را آزار میدهد و حس بشر بودنم من را وادار میسازد تا مینحیث یک انسان مسئولیتم را در قبال این بشریت انجام دهم و واقعآ اوقات خوشم را از من می گیرد بنآ برای بیرون رفت از این بحران و معضل خیلی خطرناک چگونه راهی را باید جستجو کرد تا ازاین وضعیت دلخراش  مردمان خود را و جهان بشریت را نجات داد. اما جایی تاثر و تاسف اینجا است که بعضی از مردم هنوز هم فریب این شکار چیان را میخورند و شکا رشان میشوند. در اخیر میخواهم بگویم که این وظیفه همگی ما است بخاطر بشر بودن ما مسئولیت ما است تا حقایق را آشکار سازیم و برای نابودی شان از هر راهی که شده استفاده نموده تا جهان را زا تباهی نجات دهیم  

 

/ 0 نظر / 11 بازدید