# انسان_تنها_آفریده_ی_آفریننده_است_که_قدرت_تفکّر_و_ا