سوالات مربوط به نامزد های محترم ریاست جمهوری میباشد

سوالات مربوط به نامزد های محترم ریاست جمهوری میباشد!!

آیا شما میتوانید یک رهبر ملی گرا برای این مملکت باشید؟شما به منافع ملی چقدر ایمان دارید؟سیاست داخلی و خارجی تان مبنی بر چه اساسات خواهد بود؟

شما چه تعریفی از تروریزم  و تروریست دارید؟

کسانکه مردم افغانستان را بقتل میرسانند کیها هستند؟

طالب ها چه کسانی هستند؟

موقف شما در برابر طالب ها چیست؟

شما طالب ها را به چه نام میشناسید؟

سیاست خارجی  تان در قبال دو همسایه ما پاکستان و ایران چیست خیلی واضع شرح دهید؟

کسانکه به خیانت ملی متهم هستند برای شان چه برنامه ای دارید؟

اگر در انتخاب پیروز شدید در قدم اول چه خواهید کرد؟

کسانکه ملیاردها دالر را اختلاص کرده اند برای ایشان چه پروگرام دارید؟

در رابطه به مشارکت ملی چه برنامه ها را روی دست گرفته اید و حمایت تان از مشارکت ملی تا چه حد میباشد؟

پلان تان برای از بین بردن نژاد گرای،قوم گرای،زبان،ملیت ومنطقه گرای چیست؟

چه پلانها وبرنامه های  را روی دست گرفته اید در این چهار سال ریاست جمهوری تان؟

آیا تیم تان از اقوام مختلف وملی گرا تشکیل شده است یا نه تنها به چند قوم اکتفا کرده اید؟

شما خود چقدر به مشارکت ملی باوردارید و حمایتش میکنید؟

برای ازبین بردن حراست افگنان و چنگجویان مردم افغانستان چه نوع طرزح العمل را روی دست دارید؟

آیا از پروسه صلح حمایت میکنید؟

 

جناب احمدزی صاحب شما که خود بارها اعلام کرده اید که مدافع حقوق بشر و مردم سالاری وهمینطور مخالف جنگ سالاران هستید چطورجناب دوستم را که متهم به جنایات ضد بشری ویکی از جنگ سالاران بشمار میرود  به مقام معاون اول ریاست جمهوری تان برگزیده اید؟ تشکر

با احترام:

رامین نورزائی    

/ 0 نظر / 16 بازدید