سیاست ما در قبال دشمنان ما جدی است هر آن کسکیه بخواهد برای ما خیانت کند منتظر پیامد های بعدی باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید