اصطلاحات و واژه های فلسفی و سیاسی

فئودال Feodal =; کسی است که املاک زیادی داشته باشد و بر رعایای خود حکومت کند. 

فئودالیته Feodalite =; ملوک الطوایفی، نوعی تجزیه حکومت در کشورهای قرون وسطی که اشراف و مالکین بزرگ هرکدام بر قسمت تحت نفوذ خود در کشوری حکومت کرده و همیشه با هم درحال جنگ و ستیز بوده اند. 

فئودالیسم Feodalisme =; نوعی حکومت های مجزا از هم و ملوک الطوایفی در قرون میانه. امروز به کشورهایی اطلاق می شود که عده ای از اشراف و مالکین، ملاک باشند.

فاکسیون Faction =; به معنی حزب است. 

فاکسیونالیسم Factionalisme =; این واژه را جورج واشنگتن رایج کرد و به معنی حزب پرستی است. 

فاناتیسم Fanatisme =; فاناتیسم یا فاناتیکیسم Fanaticisme به معنای اعتقاد تعصب آمیز و تابع تعصب است، از هر نوع که باشد چه سیاسی، چه مذهبی، چه اخلاقی.

فدرال Federal =; همگرایی، اتحاد. 

فدراسیون Federation =; اتحادیه چندین حکومت مستقل که به صورت دولت متحد درآیند. همگرایی و اتحاد چند دسته از مردم.

فدرالیسم Federalisme =; شیوه ای در حکومت و سیاست که به موجب آن بایستی مملکت از اتحاد ایالات مستقل تشکیل شود. 

فراکسیون Fraction =; گروهی همفکر و هم رأی از یک جمعیت یا یک حزب. 

فراماکونری Framaconnerie =; جمعیتی سری که در برخی از کشورهای اروپایی وجود دارد.

فیزیوکراسی Physiocratie =; مسلکی است که به موجب آن بایستی قوه مقننه از دخالت در وضع قوانین اقتصادی خودداری نماید.

کاپیتال Capital =; سرمایه. 

کاپیتالیسم Capitalisme =; یعنی سرمایه داری و آن عبارت از سیستمی است که در آن وسایل عمده تولیدی به وسیله سرمایه های شخصی فراهم می آید و به مالکیت شخصی صاحبان سرمایه باقی می ماند. 

کاپیتولاسیون Capitulation =; حق قضاوت کنسولی که به دول خارجی در داخل یک کشور داده می شود. 

کاتاکلسیم Cataclyisme =; به معنی طوفان جهانی و زیر و زبر شدن اوضاع و یا حوادثی که جهان را واژگون سازد. 

کالوینیسم Calvinisme =; نام مکتب و مسلک سیاسی و مذهبی منسوب به کالوین، تئولوژیست فرانسوی. این مسلک دارای جنبه آزادی و دموکراسی است. 

کاسموپولیتانیسم Cosmopolitanisme =; طریقه ای است از زندگی که افکار و احساسات و کمال مطلوب و عقاید ملل و اقوام را هم علاوه بر ایده آل های ملی خود محترم شمرده و سعی می کنند آنها را با حسن تفاهم درک کنند. 

کرافت یونیونیسم Croft =; Unionisme =; نوعی اتحادیه کارگری است که مرکب از کارگرانی است که در شغل و یا حرفه خاصی کار می کنند. 

 

کمونیسم Communisme =; مذهب اشتراکی، اعتقاد به لزوم کنترل جامعه نسبت به کل حیات اقتصادی، خاصه مالکیت کل مشترک توده نسبت به وسایل تولیدی که دولت نماینده آن است. 

کمیته Comite =; انجمن، جایی که اعضای برجسته حزب و یا هر جمعیتی برای گفت وگو و مذاکره جمع می شوند. 

کمینترن Comintern =; نامی است برای مجمع کمونیست بین الملل سوم که لنین در سال 1915 در کنگره حزب سوسیالیست بین المللی اساس آن را گذارد.

کمینفرم Cominform =; سازمان ارتباطی احزاب کمونیستی که بنا بر پیشنهاد روسیه شوروی از نمایندگان احزاب کمونیست دنیا برای تبادل عقاید و آراء تشکیل می شود. 

کنتراسوسیال Contratsocial =; فرضیه ای است که طبق آن زمامدار و دولت وقتی می توانند حکومت کنند که رعایت حقوق مردم را بنمایند.

کنترورسیسم Controersisme =; عنوان گروهی است که در قرون وسطی درباره رابطه دولت با کلیسا با هم بحث و مناظره می کردند. 

کنستی توسیونالیسم Constitutionalisme =; مشروطیت، حکومت مشروطه بر مردم طبق قانونی به نام قانون اساسی. 

کنسرواتیسم Conservatisme =; محافظه کاری، که شامل کلیه موارد چه مذهبی، چه سیاسی و چه اجتماعی می شود. 

کنسرواتیرف Conservatirph =; حزب محافظه کار، متمایل به روش محافظه کاری. 

کنسول Consul =; مأمور دولتی، در کشور خارجی جهت بررسی روابط و رسیدگی به کار هموطنانش. 

کنسولات Consulat =; کنسولگری، مقام کنسول. 

کنفدراسیون Confedration =; اتحادیه چند کشور که مجموعاً به صورت دولت واحدی دآمده باشند، ولی در داخل این دولت واحد دولت های عضو استقلال خود را حفظ کنند. 

کنوانسیون Convention =; موافقتنامه بین دو یا چند کشور در امور مربوط به بازرگانی. ضمناً نام مجلس فوق العاده ای است که قدرت مستقله حاکم بدان داده می شود (جهت ایجاد تغییرات مهم در قانون اساسی). 

کوایتیسم Qutisme =; مکتب و مسلک بردباری، تحمل و سکوت. 

کودتا Coudetat =; تغییر رژیم ناگهانی و سقوط دولتی به وسیله عده ای برای به دست گرفتن حکومت. 

کولکتیویسم Collectivisme =; سیستمی است اجتماعی، که کوشش می کند جامعه را توسط مساعی گروهی اداره نماید.

گویی نیسم : عقیده ای منسوب به «ژوزف گوبینو (1816-1882)» که معتقد به عدم تساوی نژاد انسانی است.

لگالیسم Legalisme =; اعتقاد به اصالت قانون و اصول حقوقی. 

لنینیسم Leninisme =; شکلی است از «مارکسیسم» که منسوب به لنین می باشد. 

 

لیبرال Lideral =; آزاده خواه، پیرو مکتب لیبرالیسم. 

لیبرالیسم Liberalisme =; فلسفه آزادی طلبی، اعتقاد به اینکه انسان آزاد به دنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد به هر اندازه که ممکن است آزاد پرورش و تربیت یابد.

ماتریالیست Materialist =; مادی، پیرو مکتب ماتریالیسم. 

ماتریالیسم Materialisme =; ماده پرستی، مادیت و اصالت ماده. 

مارکسیسم Marxisme =; عنوان فلسفه مارکس فیلسوف آلمانی (1818-1883) و واضع فرضیه کمونیسم جدید می باشد. 

ماکیاولیسم Machiavellisme =; مکتب ماکیاولیسم که آن را فلسفه استبداد جدید نیز می خوانند، عبارت از مجموعه و اصول روش و دستوری است که ماکیاول فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی قرن پانزده برای زمامداری بر مردم می دهد و اولین مرتبه در تاریخ باختر زمین افکاری را برای روش حکومت استبدادی بر روی کاغذ می آورد. 

میتینگ Meeting =; جمع شدن مردم برای سخنرانی و مذاکره درخصوص مسائل اجتماعی. 

متروپل Metropol =; کشورهایی که دارای مستعمرات هستند. 

موبوکراسی Mobocracy =; حکومت رجاله ها و مردم عوام که غالباً در خلال بحران ها و شورش ها به شکل موقتی تشکیل می شود. 

مرکانتالیسم Mercantalisme =; نام فرضیه ای است که می گوید یک ملت تنها به وسیله ای می تواند از لحاظ اقتصادی قوی شود که صادراتش بر وارداتش افزون باشد. 

منشویسم Menshevisme =; نام حزبی است که در ابتدای انقلاب بلشویکی روسیه از حزب سوسیالیست انشعاب یافت و عبارتست از مرامی که تبعیت از سوسیالیسم معتدل می کند. 

مونارشی Monarchie =; حکومت پادشاهی، سلطنتی و عبارت از اداره حکومت و امور دولت به دست یک فرد زمامدار در قالب موروثی. 

میلیتاریسم Militarisme =; عبارتست از اعتقاد به اینکه جنگ و آماده باش مهمترین وظیفه ذاتی یک ملت و عالی ترین شکل خدمات توده است. 

ناسیونال National =; ملی، قومی. 

ناسیونالیسم Nationalisme =; مکتب ملیت، ملت پرستی، قوم پرستی، اعتقاد به برتری یک ملت و تفوق آن نسبت به ملل دیگر و وفاداری مطلق گروه تبعه به ملت خود و عقیده به برتری معتقدات و ارزش های آن ملت به سایر ملل. 

نئومارکسیسم Neo-Marxisme =; منسوب به ژرژسارل است که به نحو افراطی بر ضد صلح می باشد و متکی به اصل تحریک پسیکولوژی انقلاب. بدین دلیل که طغیان، جنگ و شدت عمل علائم نیکی هستند در تقلای وجود سالم. 

ویگیسم Whiggisme =; عنوان شایع حزب آزدایخواه انگلیس است که تا اواسط قرن 19 بدین نام خوانده می شد.

هیومنسیم Humanisme =; نام نوعی از فرهنگ است که ناشی از تعلیمات کلاسیک و قدیم باشد. 

یوتیلیتاریانیسم Utilitarianisme =; فلسفه سیاسی ای است که در قرن 19 به وسیله گروهی از لیبرال های انگلیس پرورده شده و آن را می توان «فلسفه انتفاعی» یا «سودجویی» نامید. این فلسفه تمام نیکی ها را در ترازوی مفید بودن می سنجد.

یوتوپیانیسم =; اصطلاحی است بسیار شایع در علوم سیاسی و آن عبارتست از یک جامعه ایده آلی و کمال مطلوب، یا دولتی است بی عیب.

/ 0 نظر / 6 بازدید